DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB Tulsana

Įmonės kodas: 302721094

PVM mokėtojo kodas: LT100006659519

Įm. registracijos adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr.193

El. paštas: info@tulsana.lt

Mob. tel. nr.: +370 699 40101


TERMINAI

1. Duomenų valdytojas (UAB Tulsana) - tai subjektas, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Duomenų valdytojas kartu yra ir duomenų tvarkytojas - kadangi duomenų valdytojo vardu tvarko svetainėje renkamus asmens duomenis. 

2. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas) pagal tam tikrus asmeninius, fiziologinius, kultūrinius, psichologinius ar socialinius bei kitus tapatybės požymius.

3. Duomenų subjektas - asmuo, kuris naudojasi įmonės UAB Tulsana paslaugomis, lankosi interneto svetainėje http://tulsana.lt/ ar įmonėje (įskaitant ir jos gamybines patalpas), kreipiasi į įmonę elektroninėmis ar kitomis priemonėmis.

4. Svetainė - įmonės interneto tinklapis, elektroninė parduotuvė, esanti adresu http://tulsana.lt/. 


BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politka yra skirta visiems fiziniams bei juridiniams asmenims, kurie lankosi duomenų valdytoj svetainėje ir/ar naudojasi įmonės teikiamomis paslaugomis. 

2. Duomenų subjektu šioje privatumo piltikoje yra laikomas bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB Tulsana. 

3. Naudodamasis įmonės paslaugomis ar naršydamas duomenų valdytojo internetinėje svetainėje duomenų subjektas (el. parduotuvės) vartotojas patvirtina, kad susipažino su šia privatumo politka ir visomis jos nuostatomis bei sutinka jų laikytis. 

4. Duomenų subjektas sutinka, kad Duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko teisėtu, sąžiningu ir  skaidriu būdu su aiškiai apibrėžtais asmens duomenų tvarkymo tikslais. 

5. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.


ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS 

1. UAB Tulsana renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Įmonė el. parduotuvėje tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

1.1. el. parduotuvei administruoti;

1.2. Duomenų subjekto naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią el. parduotuvę asmeniniams Duomenų subjekto poreikiams;

1.3. Duomenų subjekto krepšelio apdorojimui ir užsakymo įvykdymui/pristatymui.

1.4. Administruoti ir pateikti atsakymus į Duomenų subjektui kylančius klausimus, pateikiamus el. būdu ar tiesiogiai telefonu dėl el. parduotuvės funkcijų ir galimybių. 

2. Duomenų valdytojas įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto duomenis ne ilgiau nei tai būtina ir naudoti juos aiškiems tikslams, tokiems kaip užsakymų vykdymas.

3. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatlygintinai teikti informaciją apie turimus Duomenų subjekto duomenis, juos keisti ar ištrinti Duomenų subjektui pareikalavus.

4. Duomenų valdytojas įsipareigoja saugoti Jūsų duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo ar atskleidimo.

5. Visa Duomenų subjekto pateikta informacija yra tvarkoma laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės reikalavimų. Be atskiro Duomenų subjekto sutikimo duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleisti tik teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.


PUSLAPYJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

1. Duomenų valdytojas el. parduotuvėje naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti patogesnę naršymo patirtį asmenims, naršantiems el. parduotuvėje bei tobulinti Duomenų valdytojo internetinę svetainę.

2. Slapukas (angl. Cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.

3. Atidarant el. parduotuvės tinklapį  ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.

4. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą dėl slapukų išsaugojimo kompiuteryje - šį atšaukimą naršantis asmuo gali atlikti savo naudojamos naršyklės nustatymuose.

5. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

6. Interneto svetainėje, esančioje adresu http://tulsana.lt/ yra naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimasPaskirtisGaliojimo laikas
1P_JAR
Slapukas naudojamas rinkti svetainės statistiką ir sekti konversijų kiekius.
30 dienų
CONSENT
Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui
2 metai 
IDE
Naudojamas registruoti vartotojo veiksmus po reklamos peržiūros arba paspaudimo su tikslu įvertinti efektyvumą  ir pateikti atitinkamas reklamas.
1 metai
PHPSESSID
Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti
30 dienų
_ga
Rinkti duomenis apie tai, iš kur atsirado naudotojas, kokia paieškos sistema buvo naudojama, kokia nuoroda buvo spustelėta ir koks paieškos terminas buvo naudojamas
2 metai
_gid
Rinkti duomenis apie tai, iš kur atsirado naudotojas, kokia paieškos sistema buvo naudojama, kokia nuoroda buvo spustelėta ir koks paieškos terminas buvo naudojamas
1 diena
_gat_gtag_property-ID
Identifikacinis kodas tinklalapio lankytojų stebėsenai
2 metai
currency
Sukurtas saugoti valiutos pasirinkimą.
1 mėnuo
language
Slapukas saugo vartotojo pasirinktą kalbą. 
1 mėnuo

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

1. Duomenų subjektas turite teisę kreiptis į Duomenų valdytoją ir susipažinti su tvarkomais, jo asmens duomenimis.

2. Duomenų subjektas turite teisę kreiptis į Duomenų valdytoją ir reikalauti pašalinti ir ištrinti turimus  asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti Jūsų asmens duomenis.

3. Duomenų subjektas turite teisę kreiptis į Duomenų valdytoją ir reikalauti paredaguoti/atnaujinti turimus asmens duomenis.

4. Norėdami pasinaudoti aukščiau išvardintomis teisėmis privalote kreiptis ir apie tai informuoti Duomenų valdytoją el. paštu tulsanauab@gmail.com arba telefono numeriais +370 685 05 061, +370 699 40101.


BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi el. parduotuve trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo el. parduotuvės naudojimo.

2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo el. parduotuvėje dienos.

3. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi el. parduotuve ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.